News Detail

Put and Take fiskesoer - Danmark
Danske Ørredsøers reviderede vedtægter pr 20.04.2022
Vedtægter for Danske Ørredsøer

§ 1

FORENINGENS NAVN
Foreningens navn er ”Danske Ørredsøer”


§ 2

FORENINGENS HJEMSTED
Foreningens hjemsted er den til en hver tid siddende formands hjemkommune.


§ 3

FORENINGENS FORMÅL
Foreningens formål er at virke for at fremme og udvikle lystfiskersøer - herunder Put&Take-vande og ørredsøer. Foreningens formål er desuden at være en natur- og friluftsorganisation, der samler medlemmer om interessen for en friluftaktivitet (lystfiskeri i ørredsøer) og udøver interessevaretagelse for disse.


I formålet indgår tillige:

• at fremme foreningens samarbejde med myndigheder og organisationer om relevante forhold af lovmæssig art.

• at initiere produkt- og kvalitetsudvikling for medlemsvirksomhederne og at tilskynde leverandører til at levere kvalitetsprodukter.

• at deltage i informationsvirksomhed og formidlingsmæssige aktiviteter til gavn for sports- og lystfiskeri.

• at virke for og deltage i fælles initiativer til gavn for medlemsvirksomhederne herunder markedsføring og erfaringsopsamling.

• at samarbejde med internationale organisationer, der beskæftiger sig med samme idegrundlag som Danske Ørredsøer.

• at rådgive virksomheder og myndigheder om anlæg og drift af lystfiskersøer.

• at arbejde for at flere herboende og udlændinge (særlig fokus på børn/unge, familier og ældre) får mulighed for og interesse i at udøve lystfiskeri i den fri natur – herunder særligt i danske ørredsøer.


§ 4

ARBEJDSOMRÅDER
• at godkende lystfiskersøer i henhold til Danske Ørredsøers til en hver tid gældende regler.

• at udarbejde fortegnelser over foreningens godkendte lystfiskersøer.

• at virke som de godkendte lystfiskersøers overordnede administrative organ.

• gennem konsulentordninger at rådgive og føre tilsyn med de godkendte lystfiskersøer i henhold til klassificeringsbestemmelserne.

• at administrere de af foreningen iværksatte aktiviteter og indgå aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, når det, efter bestyrelsens opfattelse, er til gavn for Danske Ørredsøers medlemskreds.

• at afholde og/eller medvirke ved kurser for ejere, forpagtere eller personale i virksomheder der er tilsluttet Danske Ørredsøer.

• at virke for ensartet skiltning og afmærkning af tilkørselsveje, bygninger, faciliteter m.m.

• at rådgive og vejlede vedr. miljø- og landskabsmæssige forhold

• at deltage i udstillinger og messer, national som internationalt.

• at arbejde for at flere herboende og udlændinge i alle aldersgrupper får mulighed for at få deres første lystfiskeroplevelse i danske ørredsøer – med flere oplevelser til følge.§ 5

MEDLEMMER

A-medlemmer: (medlemmer, der er valgbare og med stemmeret til generalforsamling)
Nye medlemmer ansøger bestyrelsen om optagelse via foreningens sekretariat. Bestyrelsen skal godkende optagelsen af det nye medlem. Nye medlemmer skal have erhvervsmæssig interesse i lystfiskersøer.

Som A-medlem kan optages såvel ejer som forpagter.

Ansøgning om optagelse vedlægges fornøden dokumentation for og erklæring om, at Danske Ørredsøers minimumskrav, jfr. klassificeringen, overholdes – eller vil kunne forventes overholdt senest 1 år efter indgåelse af medlemskabet. Afslag på ansøgning om optagelse kan begæres forelagt for generalforsamlingen.
Interesse-medlemmer: (medlemmer, der ikke er valgbare og uden stemmeret til generalforsamling)
Virksomheder, som er leverandører til ørredsøer eller på anden måde har interesse i Danske Ørredsøer eller Danske Ørredsøers medlemmers aktiviteter kan optages som interessemedlemmer.

Nye interesse-medlemmer ansøger bestyrelsen om optagelse via foreningens sekretariat. Bestyrelsen skal godkende optagelsen af det nye medlem. Afslag på ansøgning om optagelse kan begæres forelagt for generalforsamlingen.

Sekretariatet fører fortegnelse over medlemmerne. Valgbar og stemmeberettiget er alene A-medlemmer, idet dog hver lystfiskersø i disse situationer tæller for en. Der kan afgives stemme ved fuldmagt til et bestyrelsesmedlem.

§ 6

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er Danske Ørredsøers øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i begyndelsen af FEBRUAR

Bestyrelsen fastlægger sted for afholdelse af generalforsamling; og meddeler dette i forbindelse med indvarsling, der sker med brev eller e-mail til foreningens medlemmer. Indvarsling sker mindst 4 uger forud for afholdelse af generalforsamling.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Indkomne forslag - herunder evt. optagelse af nye medlemmer.
6. Fastsættelse af indskud og kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand eller sekretariat i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Hvert A-medlem har en stemme, der kun kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt til et bestyrelsesmedlem.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves dog, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede er for forslaget. Skriftlig afstemning skal finde sted såfremt et fremmødt medlem måtte ønske det.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter skriftlig anmodning og angivelse af dagsorden fra mindst 1/3 af medlemmerne eller bestyrelsen.

Indkaldelsen skal herefter ske med mindst 4 og højest 6 ugers varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle sager afgøres ved stemmeflertal bortset fra forslag om, vedtægtsændringer eller Danske Ørredsøers opløsning.
§ 7

BESTYRELSEN

Danske Ørredsøers bestyrelse består af 5 medlemmer (A-medlemmer), som alle vælges for 2 år ad gangen. Valgene finder sted, således at den samlede bestyrelse i videst mulige omfang består af repræsentanter for hver af de 3 geografiske landsdele

• Sjælland med Lolland, Falster og Bornholm
• Fyn med omliggende øer
• Jylland

Blandt Interesse-medlemmerne kan vælges en repræsentant for et år ad gangen. Repræsentanten må deltage i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om nedsættelse og ophævelse af udvalg til behandling af særlige forhold - herunder også styregrupper, der har ansvaret for gennemførelse af beskrevne projekter. Som et særlig udvalg kan nedsættes et autorisationsudvalg, der har til opgave at fremkomme med indstilling vedrørende optagelse af nye medlemmer, behandle klager fra brugere og medlemsvirksomheder m.v. Udvalgsmedlemmerne behøver ikke være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen arbejder efter de af generalforsamlingen givne retningslinjer, men fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Hvert år vælges 2 suppleanter, en 1. og en 2.-suppleant til bestyrelsen. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis et medlem må melde forfald af mere end 4 ugers varighed. Hvis det ordinære medlem bliver arbejdsduelig inden dennes valgperiode udløber, indtræder denne igen i bestyrelsesarbejdet, og suppleanten udtræder. Suppleanter vælges direkte.

Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder om året udover det konstituerende møde efter generalforsamlingen.
§ 8

KONSULENTER OG SEKRETARIAT

Til varetagelse af Danske Ørredsøers tilsyn med klassificering - samt rådgivning og vejledning over for medlemmer, organisationer og myndigheder - ansættes det nødvendige antal konsulenter, hvis arbejdsområde fastsættes af bestyrelsen. Konsulenterne har adgang til generalforsamlingen uden stemmeret og kan efter aftale med formanden deltage i bestyrelsesmøder.

Det påhviler bestyrelsen at tilvejebringe den fornødne sekretariatsbistand, herunder evt. ansættelse.

Medlemmer kan begære resultat af tilsyn fremlagt for bestyrelsen.


§ 9

TEGNINGSREGLER

Danske Ørredsøer tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 10

ØKONOMI

De til Danske Ørredsøers arbejde nødvendige midler tilvejebringes bl.a. ved kontingenter, gebyr, afgifter, vederlag for udgivelse af fortegnelser over Danske Ørredsøer, bidrag fra lystfiskersøer, midler tilvejebragt ved projektansøgninger, offentligt tilskud samt salg af effekter, annoncer m.m.

Regnskabsperioden er 1. januar - 31. december
Revision af regnskaber foretages en autoriseret revisor som vælges af Bestyrelsen (uvildig revision)

Alternativt kan en autoriseret revisor erstattes af to valgte interne revisorer + en revisorsuppleant som vælges på generalforsamlingen.

Årsregnskab skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger - såvel med hensyn til vurdering af posterne i balancen som vedrørende regnskabets specifikation opstilling og posternes benævnelse.

Bestyrelsen fastsætter de fornødne regler for regnskabsførelse og påser, at bogføringen og forvaltningen af den evt. formue kontrolleres på betryggende måde.
§ 11

UDMELDELSE

Udmeldelse kan finde sted med 6 måneders varsel til den første januar. Indskud tilbagebetales ikke ved udtræden.


§ 12

EKSKLUSION

Såfremt et medlem modarbejder Danske Ørredsøers formål kan eksklusion finde sted. Umiddelbar eksklusion kan foretages af bestyrelsen, men er betinget af, at førstkommende generalforsamling bekræfter eksklusionen med 2/3 majoritet af de stemmeberettige fremmødte på generalforsamlingen.


§ 13

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Forslag om vedtægtsændringer kan forelægges enhver generalforsamling, når det er fremsendt 21 dage før generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves der 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede. Ved afstemning om vedtægtsændringer kan der ikke afgives stemme ved fuldmagt.


§ 14

OPLØSNING
Beslutning om opløsning af Danske Ørredsøer træffes efter samme regler som vedtægtsændringer d.v.s. med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede.

Ved opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af Danske Ørredsøers eventuelle midler og værdier - dog på en sådan måde, at de kommer dansk sports- og lystfiskeri til gode i god overensstemmelse med Danske Ørredsøers formål.Vedtægter på den stiftende generalforsamling 30.08.94. Senere opdateret 24.11.2011

Underskrift af samtlige Stifter:
Birgit Brandstrup, Ørsted Ørredvand Ole Bjørn, Hvilested Lystfiskersø
Ove Schack, Arrild Fiskesø Knud Spangsberg, Blokhus Fiskepark
Jørgen Larsen Ålsbogård Lystfiskersø Kaj Nielsen Drive-In ( udtrådt)


Vedtægter revideret på generalforsamling, den 18.11.2019 under bestyrelsen:

Joe Rasmussen, Fruerskov Fiskesøer (formand)
Bjarne Vestergaard, Bjerrely Fiskesø
Ketty Godt, Vrads Put & Take
Gitte Moelsby, Nebel sø Put & Take
Niels/Lise Jensen, Fiskegården


Vedtægter revideret på ekstraordinær generalforsamling, den 03.09.2020 under bestyrelsen:

Gitte Moelsby – Nebel Sø Put & Take
Niels Jensen – Fiskegårdens Put & Take
Ketty Godt, kasserer – Vrads Put & Take
H.P. Vestergaard – H.P’s Fiskesø
Heinrich Hermansen – Herning Fiskepark


Vedtægter revideret på ordinær generalforsamling, den 20.04.2022 under bestyrelsen:

Gitte Moelsby, Nebel sø Put & Take
Niels/Lise Jensen, Fiskegården
Ketty Godt, Vrads Put & Take
H.P. Vestergaard, H.P’s Fiskesø
Glenn Lauridsen, Hovborg Fiskesø